ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΗ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ

 1. Χρέωση ΕΤΗΣΙΩΝ τελών ελλιμενισμού με ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗ:
  1. Μικρών Σκαφών (του ν. 4256/2014):
   • Μήκος έως 7 μέτρα, €30,00 ανά μέτρο συνολικού μήκους.
  2. Επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων (του ν. 4256/2014) ανεξαρτήτως μήκους:
   Ανεξαρτήτου μήκους €30,00 ανά μέτρο συνολικού μήκους.
  3. Επαγγελματικών πλοίων αναψυχής:
   • Μήκος από 7,01 μέτρα και άνω (του ν. 4256/2014), €73,00 ανά μέτρο συνολικού μήκους.
  4. Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής (του ν. 4256/2014):
   • Μήκος από 7,01 έως 10 μέτρα, €150,00 ανά μέτρο συνολικού μήκους.
   • Μήκος από 10,01 έως 15 μέτρα, €170,00 ανά μέτρο συνολικού μήκους.
   • Μήκος από 15,01 μέτρα και άνω, €200,00 ανά μέτρο συνολικού μήκους.
  5. Παραδοσιακά Πλοία (του ν. 4256/2014):
   Ανεξαρτήτως Μήκους, €30,00 ανά μέτρο συνολικού μήκους.
 2. Σκάφη τύπου CATAMARAN (με δύο συνδεδεμένους μεταξύ τους πλωτήρες), επιβαρύνονται κατά 100% επιπλέον των ανωτέρω χρεώσεων και σε αντιστοιχία με την κατηγορία στην οποία υπάγονται.
 3. Το ημερήσιο τέλος του ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση, προκύπτει από τις τιμές των ανωτέρω πινάκων πολλαπλασιαζόμενες επί το μήκος του πλοίου και διαιρούμενες με τον ετήσιο αριθμό ημερών (365). Ο αριθμός που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ως “ημερήσιο”, νοείται το από 00:01 του μεσονυκτίου μέχρι και 24:00 ώρες εικοσιτετράωρο χρονικό διάστημα. Κλάσμα ημέρας θεωρείται ως ολόκληρο εικοσιτετράωρο. Εφόσον η παραβολή ή πρυμνοδέτηση πλοίων/σκαφών της παρούσας διαρκεί έξι (6) ώρες κατ’ ανώτατο όριο και το χρονικό αυτό διάστημα εμπίπτει εις τα όρια δύο εικοσιτετράωρων, τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, δικαιώματα υπολογίζονται μόνον για μία (1) ημέρα.
 4. Πλοία/σκάφη που βρίσκονται σε κατάσταση ακινησίας λόγω βλάβης, επιθεώρησης, κατάσχεσης, απαγόρευσης απόπλου (πιστοποιημένης από τη Λιμενική Αρχή) για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους, οφείλουν ειδικά τέλη ελλιμενισμού, ως ακολούθως:
  1. Επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ιδιωτικά πλοία αναψυχής, επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια και παραδοσιακά πλοία, ετησίως €280,00.
  2. Μικρά σκάφη, ετησίως €70,00.

PRICE LIST

COAT FEES

 1. Charge ANNUAL berthing fees with MOORING:
  1. Small Boats (of Law 4256/2014):
   • Length up to 7 meters, €30.00 per meter of total length.
  2. Professional tourist day boats (of Law 4256/2014) regardless of length:
   Independent length €30.00 per meter of total length.
  3. Commercial pleasure craft:
   • Length from 7.01 meters and above (of law 4256/2014), €73.00 per meter of total length.
  4. Private Pleasure Vessels (of Law 4256/2014):
   • Length from 7.01 to 10 meters, €150.00 per meter of total length.
   • Length from 10.01 to 15 meters, €170.00 per meter of total length.
   • Length from 15.01 meters and above, €200.00 per meter of total length.
  5. Traditional Ships (of Law 4256/2014):
   Regardless Length, €30.00 per meter of total length.
 2. Catamaran type boats (with two floats connected together), are charged at 100%< /strong> in addition to the above charges and in accordance with the category to which they belong.
 3. The daily fee for berthing with stern mooring results from the values ​​of the above tables multiplied by the length of the ship and divided by the annual number of days (365). The resulting number is rounded to the nearest second decimal place. “Daily” means the twenty-four-hour period from 00:01 midnight until 24:00 hours. A fraction of a day is considered a whole twenty-four hours. As long as the mooring or mooring of ships/vessels herein lasts for a maximum of six (6) hours and this time period falls within the limits of two twenty-four hours, the corresponding, as the case may be, rights are calculated for one (1) day only.</ li>
 4. Ships/vessels that are immobilized due to damage, inspection, seizure, prohibition of sailing (certified by the Port Authority) for a period not exceeding one year, owe special docking fees, as follows:
  1. Professional pleasure boats, private pleasure boats, professional tourist day boats and traditional boats, annually €280.00.
  2. Small boats, annually €70.00.